Hunts Terms & Conditions

společnosti Hunterra, s.r.o.

identifikační číslo: 093 78 022, se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335389, zastoupena panem Ing. Vlastimilem Hartem, Ph.D., jednatelem (dále jen „Hunterra“)

ČLÁNEK I

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. „Podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky upravující pravidla a podmínky k pořádání loveckých akcí klienty Hunterry prostřednictvím jejích webových stránek;
 2. „Společnost Hunterra“ je společnost Hunterra, s.r.o., IČO: 093 78 022, se sídlem Kaprova 42/14, 110 100 Praha 1 – Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335389;
 3. „Členem“ se rozumí fyzická osoba, jež dosáhla věku 18 let, registrovaná jako člen u společnosti Hunterra, a která je způsobilá účastnit se Loveckých akcí;
 4. „Klientem“ se rozumí registrovaný Člen, který je oprávněn organizovat Lovecké akce;
 5. „Loveckými akcemi“ se pro účely těchto Podmínek rozumí placené i neplacené události, které probíhají ve formě loveckých a jiných podobných událostí organizovaných ze strany Klientův rámci Honitby prostřednictvím Aplikace;
 6. „Webové stránky“ jsou webové stránky společnosti Hunterra, včetně všech podstránek a dalších odkazovaných stránek provozovaných Hunterra, konkrétně hunterra.eu;
 7. „Aplikace“ je aplikace pro využití služeb poskytovaných Hunterra, např. mapové podklady či pořádání Loveckých akcí, která je umístěna na Webových stránkách či dostupná zejména, avšak ne výhradně, prostřednictvím App Store, Google Play a Garmin Connect IQ;
 8. „Zprostředkováním“ se pro účely těchto Podmínek rozumí zveřejnění Loveckých akcí na Webových stránkách společnosti Hunterra;
 9. Komerčním užitím“ se rozumí použití  podnikatelským subjektem lesnicky či zemědělsky hospodařícím, či takovým, který má myslivost uvedenou v předmětu své činnosti, nebo ve prospěch takového subjektu;”
 10. „Podmínky použití“ jsou závazné podmínky pro užití aplikace Hunterra umístěné na Webových stránkách.

ČLÁNEK II

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Hunterra a Klientů, a to při používání Aplikace a při placených Loveckých akcí, jež jsou nabízeny ostatním Členům společností Hunterra prostřednictvím Aplikace.
 2. Na tyto Podmínky je před uložením souhlasu k Loveckým akcím Klient dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, jelikož jejich platné a účinné znění je zveřejněno na Webových stránkách společnosti Hunterra. Uzavřením smlouvy o vytvoření členství distančním způsobem potvrzuje Klient, že se s Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 3. Společnost Hunterra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Podmínek. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti oznámením na Webových stránkách společnosti Hunterra.

ČLÁNEK III

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ PŘEDMĚT

 1. Členství v portálu Hunterra prostřednictvím registrace pomocí aplikace Hunterra nebo prostřednictvím Webových stránek je podmínkou pro realizaci Loveckých akcí, které probíhají formou loveckých akcí pořádaných přímo Klienty pro ostatní Členy. Členství Hunterra vzniká v souladu s následujícími ustanoveními článku III těchto Podmínek.
 2. Do Aplikace Hunterra je umožněn přístup komukoli, a to bez ohledu na to, zda splňuje osoba vstupující do Aplikace Hunterra podmínky pro členství Hunterra. Podmínky vzniku členství jsou pak uvedeny v článku I. odst. 2 těchto Podmínek.
 3. K tomu, aby se Klient stal Členem Hunterra, je nutná jeho registrace v Aplikaci nebo na Webových stránkách, kde Klient uvede svou e-mailovou adresu, jméno, příjmení, nastaví si heslo a zároveň uvede, že souhlasí se Smluvními podmínkami použití. Kliknutí Klienta na tlačítko „Vytvořit nový účet“ se považuje za bezvýhradné přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze strany Klienta. Odesláním vyplněného formuláře je uzavřena Smlouva o vytvoření členství Hunterra (dále jen „Smlouva“). Uzavřením Smlouvy se některá práva a povinnosti smluvních stran řídí následujícími ustanoveními těchto VOP.
 4. Jakmile Klient provede úspěšnou registraci v Aplikaci, přijde mu na jím zadanou e-mailovou adresu zpráva s výzvou k potvrzení registrace.
 5. Společnost Hunterra uděluje Klientovi právo nekomerčně užívat bezplatnou verzi Aplikace v rozsahu a za podmínek uvedených na Webových stránkách společnosti Hunterra a v těchto Podmínkách.
 6. Společnost Hunterra neuděluje Klientovi právo Komerčně užívat bezplatnou verzi Aplikace, ke Komerčnímu užití dle čl. I, odst. 9 těchto Podmínek musí Klient zakoupit předplatné Aplikace.
 7. Klient se uzavřením Smlouvy zavazuje společnosti Hunterra poskytnout určitou procentní provizi z obratu za zprostředkování Lovecké akce, kdy bližší specifikace provize z obratu za zprostředkování Lovecké akce je vymezena v článku IV. těchto Podmínek. V případě, že Klient neposkytne společnosti Hunterra procentní provizi z obratu za zprostředkování Lovecké akce, je společnost Hunterra oprávněna od Smlouvy, jež byla uzavřena mezi Klientem a společností Hunterra prostřednictvím registrace do Aplikace, bez dalšího odstoupit.
 8. V případě odstoupení od Smlouvy je Hunterra oprávněna okamžitě zrušit Klientovi přístup do Aplikace a zrušit mu účet. Veškeré pohledávky za Klientem se pak stávají automaticky splatnými k okamžiku odstoupení a Klient je povinen je neprodleně Hunterra uhradit, nejpozději pak do 10 dní ode dne, kdy obdrží email s informací o odstoupení s výzvou k úhradě takové pohledávky.
 9. V případě prodlení Klienta s úhradou jakékoliv jeho splatné pohledávky vůči Hunterra je Klient povinen zaplatit Hunterra i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky, a to za každý i započatý dne prodlení. Uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s tímto ustanovením Podmínek ohledně smluvního úroku z prodlení, a že jej považuje za přiměřený k závažnosti zajišťované povinnosti.
 10. Ve chvíli, kdy se Klient úspěšně zaregistruje, stane se, jak je shora uvedeno, Členem Hunterra, kdy na základě svého členství může vytvořit novou Honitbu či událost v rámci honitby, tedy Loveckou akci, k jejíž účasti poptává Členy Hunterra. Klient založením Lovecké akce prohlašuje, že je oprávněn v rámci Honitby takovou Loveckou akci pořádat.

ČLÁNEK IV

PROVIZE

 1. V případě, že je Lovecká akce vedena jako akce s placenou účastí na straně Členů (účastníků Lovecké akce), je Klient povinen zaplatit Hunterra níže uvedenou provizi (dále jen „Provize“).
 2. Klient povinen hradit společnosti Hunterra Provizi jako procentuální odměnu z obratu Klienta za zprostředkování Lovecké akce. Zprostředkováním se pro účely těchto Podmínek rozumí umístění veřejné Lovecké akce a bližších informací o takové Lovecké akci na Webových stránkách společnosti Hunterra či v Aplikaci. V případě soukromé Lovecké akce zajišťuje Hunterra „pouze“ možnost prostřednictvím Aplikace Klientovi na takovou Loveckou akci pozvat konkrétní Členy. Hunterra pak není oprávněna ani povinna zveřejňovat údaje o Lovecké akci shora popsaným způsobem. Pro odstranění pochybností se určuje, že Hunterra není povinna vykonávat ke vzniku nároku na Provizi jinou činnost, než jak je shora uvedeno.
 3. Klient, jakožto Člen Hunterra, je oprávněn vytvářet nové Lovecké akce prostřednictvím Aplikace. V rámci Loveckých akcí vytvořených jinými Členy Hunterra, mají Členové oprávnění se účastnit těchto akcí, za což poskytují Klientovi jako organizátorovi této Lovecké akce předem stanovenou peněžitou částku (úhrada za účast na Lovecké akci).
 4. Klient je povinen dokládat společnosti Hunterra přehled plateb, jež byly uskutečněny právě v souvislosti s Loveckou akcí. Přehled plateb se bude dokládat na žádost Hunterra pomocí výpisů z účtů Klienta, na který byly hrazeny poplatky Členů za účast na Lovecké akci nebo prostřednictvím přehledu hotovostních plateb označených identifikačními údaji Lovecké akce (název, datum konání a místo) a podpisem Klienta.
 5. Klient je oprávněn na jím pořádanou Loveckou akci zvát i jiné osoby než Členy. V případě, kdy se však Lovecké akce zúčastní Člen, je Klient povinen takovou skutečnost oznámit Hunaterra a zaplatit jí Provizi plynoucí z příjmu z účasti takového Člena.
 6. Provize jako procentní provize z obratu za zprostředkování hradí Klient z celkové částky, kterou obdrží od ostatních Členů Hunterra, kteří se účastnili jím konané Lovecké akce. Klient je povinen uhradit společnosti Hunterra Provizi do 10 dnů od skončení Lovecké akce, a to na bankovní účet vedený u bankovní společnosti Fio Banky č. 2201849624/2010.
 7. Provize je stanovena procentuální sazbou z celkového obratu, tzn. z výše poplatků hrazených Členy za účast na Lovecké akci, a to ve výši dle úrovně předplatného Klienta v Aplikaci. V případě úrovně Free činí provize 10 %, v případě Premium 8 % a Pro 6 %.
 8. Po úhradě Provize vystaví Hunterra Klientovi fakturu, kterou mu zašle obratem na email Klienta zadaný při jeho registraci v Aplikaci.
 9. Klient bere na vědomí a souhlasí, že Hunterra je oprávněna postoupit jakoukoliv pohledávku za Klientem na jinou třetí osobu.

ČLÁNEK V

ZPROSTŘEDKOVÁVÁNÍ LOVECKÝCH AKCÍ

 1. Společnost Hunterra má povinnost Klientem zadaná událost – Lovecká akce – zveřejnit, včetně Klientem zadaných podmínek, na svých Webových stránkách, konkrétně v sekci Události či na zvláštní k tomu vytvořené sekci, a v Aplikaci, aby se do Loveckých akcí mohli přihlašovat další Členové Hunterra prostřednictvím Aplikace. Společnost Hunterra není povinna zveřejnit pouze takové informace o Lovecké akci, které by byly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, těmito Podmínkami či dobrými mravy. Obdobně je Hunterra oprávněna kdykoliv odstranit veškeré informace o Lovecké akci z Webových stránek v případě, kdyby porušovala shora uvedené či bylo z dostupných informací zřejmé, že Lovecká akce je plánována či pořádána za účelem či v úmyslu dopustit se protiprávního jednání (např. pytláctví). Takové jednání Hunterry nemá pak žádný vliv na její nárok na Provizi dle těchto Podmínek.
 2. Společnost Hunterra je povinna zveřejnit na svých Webových stránkách informace o Lovecké akci, a to nejpozději do 3 dnů od chvíle, kdy Člen Hunterra Loveckou akci vytvořil.
 3. Za zprostředkování Loveckých akcí společností Hunterra na svých Webových stránkách náleží Společnosti Hunterra Provize uvedená v čl. IV. těchto Podmínek.
 4. Hunterra je vyjma shora popsaného způsobu zprostředkování účasti Člen na Lovecké akci propagovat její konání i prostřednictvím svých partnerů, zejména jejich webových stránek. N tomto způsobu propagace Lovecké akce se nezávisle na sobě může rozhodnout jak Hunterra tak Klient.

ČLÁNEK VI

OSOBNÍ ÚDAJE, MLČENLIVOST A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Společnost Hunterra uchovává osobní údaje poskytnuté Klientem výlučně za účelem plnění podmínek Smlouvy o vytvoření členství Hunterra, za účelem zprostředkovávání Loveckých akcí a za účelem vybírání od Klientů Provize či uplatnění svých nároků soudní či jinou obdobnou cestou.
 2. Společnost Hunterra nevydá osobní údaje Klienta třetím osobám, vyjma případů, kdy je tak nezbytné pro plnění svých povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, k ochraně svých práv či v případě postoupení pohledávky za Klientem. Společnost Hunterra postupuje při zpracování osobních údajů Klienta v souladu s ustanoveními GDPR.
 3. Klient kliknutím na tlačítko „Vytvořit nový účet“ na Webových stránkách potvrzuje, že své osobní údaje poskytl dobrovolně a souhlasí se zařazením do evidence společnosti Hunterra, pokud to není v rozporu s právními předpisy a rovněž se zpřístupněním a poskytováním údajů třetím osobám a státním organizacím za podmínek v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy.
 4. Klient souhlasí, aby společnost Hunterra pověřila zpracováním osobních údajů třetí osobu a prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a je si vědom důsledků v případě uvedení nepravdivých údajů.
 5. Klient je oprávněn písemně odvolat poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů. Odmítnutí udělení souhlasu či odvolání souhlasu může vést k tomu, že Hunterra nebude schopna poskytnout správně své služby vyplývající ze Smlouvy či zprostředkovat Členům konání Lovecké akce dle těchto Podmínek.
 6. Klient je seznámen s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat. Pokyny jak může Klient soubory cookies odmítnout nebo vymazat najde v sekci „Nápověda“ webového prohlížeče.

ČLÁNEK VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí v částech neupravených Smlouvou či těmito Podmínkami příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České Republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Jakékoli spory vzniklé na základě těchto Podmínek mezi Hunterra a Klientem, který není podnikatel, budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky. Případné spory mezi Hunterra a podnikateli pak budou rozhodovány před Okresním soudem pro Prahu – západ.
 3. Společnost Hunterra je oprávněna tyto Podmínky kdykoli měnit, přičemž ve vztahu k příslušné Smlouvě bude platit vždy ta verze Podmínek, které byly zveřejněny v okamžiku uzavření Smlouvy na Webových stránkách společnosti Hunterra.
 4. Klient kliknutím na tlačítko „Vytvořit nový účet“ potvrzuje, že si důkladně přečetl Podmínky, že jim rozumí, a že souhlasí se všemi ustanoveními a jejich právními následky.
 5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách společnosti Hunterra.

V Praze dne 1. 1. 2021

                                                                                              __________________________

                                                                                                           Hunterra, s.r.o. 

                                                                                                  Ing. Vlastimil Hart, Ph.D. 

                                                                                                        jednatel společnosti